Tervitused Soome Lasteaiaõpetajate Liidu poolt!

Tere armsad kolleegid ja sõbrad, lasteaiaõpetajad Eestis!
Tervitused teile Soome Lasteaiaõpetajate Liidu (LTOL) poolt!

Mõni sõna Soomest ja sellest, milline hetkeseis alushariduses praegu on.
Soomes on käsil jõuline pedagoogilise tegevuse arendamine alushariduses ja kõigil lasteaiaõpetajatel on selles täita väga oluline roll.
Meil on alates selle aasta oktoobrikuu algusest ajaloos esimest korda riiklikult paika pandud alushariduse õppekava alused ja hetkel pannakase paika õppekava aluseid kohalike omavalitsuste tasandil, mis peaksid rakenduma järgmise aasta augustikuu alguses. Lasteaiaõpetajad on selles protsessis aktiivsed, kuna nende osalus on ametlikult määratletud, sest seaduse kohaselt tuleb nüüd igale lapsele koostada individuaalne õppekava ja selle koostamise eest vastutab lasteaiaõpetaja. Individuaalsete õppekavade koostamine toimub meeskonnatööna, kus iga liikme tähelepanekud on olulised, kuid vastutab lasteaiaõpetaja.
Uus on ka see, et hindamistegevus on muutunud kohustuslikuks. Pedagoogilist tegevust tuleb dokumenteerida ja hinnata. Ka laste ja nende vanemate (hooldajate) osalus on sellesse lisatud.
Ehk siis- meil on olemas väga hea alushariduse riiklik õppekava, mis on aluseks eelõpetuse ja põhikooli õppekavadele. On tekkinud sisuline pedagoogiline tervik, mida hakkame järgmisel sügisel rakendama.
Meil on kohalikele omavalitsustele eraldatud nn arendusraha, mille alusel on töös arendusprojektid. Seega toimub praegu hea arendustegevus.
Aasta tagasi augustis jõustus uus koolieelse lasteasutuse seadus, mida kahjuks kohe sügisel muudeti. Lapse subjektiivset õigust osaleda alushariduses vähendati 20-le tunnile nädalas juhul, kui üks või mõlemad vanemad on kodused kas töötuse, emapuhkuse või lapsehoolduspuhkuse tõttu. Samas suurendati üle 3-aastaste laste rühmade suurust: enne oli 21, nüüd on 24 last rühmas.
Nende muudatuste elluviimise üle saavad otsustada kohalikud omavalitsused ise. Osa neist on muudatused sisse viinud, mõned aga ei ole seda teinud.
Praegu tegeldakse taas koolieelse lasteasutuse seaduse muutmisega. I osa muudatustest valmis eelmisel aastal. Uute muudatustega tegelevad haridusministeeriumi ametnikud. Muudatuste sisu me veel ei tea, kuid püüame omalt poolt mõjutada seda, et suurendatakse lasteaiaõpetajate arvu lasteaedades ja et pedagoogiline tegevus lasteaias määratletakse täpsemalt.
Nende meiepoolsete pedagoogiliste uuenduste valguses soovin teile toredat konverentsi ja kõigi meie poolt palju terviseid!
Mul on tõesti kahju, et ma ei saanud konverentsile tulla, kuid loodan, et varsti kohtume.

Mõnusat jõuluootust teile kõigile!

Tervitusvideo