Liidust

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on loodud

  • lasteaiaõpetajate ja alushariduse väärtustamiseks;
  • lasteaednike professionaalse arengu toetamiseks:
  • kutsehuvide edendamiseks ja kaitsmiseks;
  • alushariduse valdkonna töötajate ühtsustunde tugevdamiseks;
  • koostöö arendamiseks teiste liitude ja organisatsioonidega.

Milline on olnud Eesti Lasteaednike Liidu roll Eesti hariduselus?
Eelmise aasta aprilli alguses möödus 30 aastat päevast, mil Eesti lasteaednikud otsustasid
ühineda vabatahtlikuks ühenduseks, et kaasa rääkida noore riigi, taastatud Eesti Vabariigi,
alushariduse edendamisel. Tänasel päeval on meie liidu liikmeid üle nelja ja poolesaja.
ELAL esinaised on olnud Heda Kala, Heli Poolakese, Liili Pille. Alates 2020 aastast juhib
meie liitu Evelin Sarapuu.

 


Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on asutatud 09. aprillil 1991. aastal Tartus
.

ELAL on MTÜ Eesti Haridusfoorumi, MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ja SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaua liige. 1993. aastast alates tehakse koostööd Soome lasteaiaõpetajate liiduga.

pildislaider siin all

PB295592
DSC01514
P6091108
P7030101
P7020298
P7136075
P6101392
P7134357
P7040300
P7134334
P7302414
P7136134
P7312577
P7302432
previous arrow
next arrow

Eesti Lasteaednike Liidu peamine ülesanne on koondada alusharidusvaldkonnas tegutsevaid spetsialiste ja esindada neid riigitasandil, tehes koostööd erinevate huvigruppidega. Ühendus esindab alushariduse teemasid riigitasandil ning on kauaaegne, kindel ja arvestatav koostööpartner Haridus- ja Teadusministeeriumile ning alushariduse pedagooge ettevalmistavatele ülikoolidele.
Oma 30 aastase tegevuse jooksul on läbirääkimiste teel HTM-iga saavutatud nii mõndagi, mis tänaseks on sedavõrd iseenesest mõistetav, et teisiti töötamine tunduks keeruline. Väga oluline roll lasteaednike liidul oli Eesti Vabariigi taasiseseisvumise algusaastatel, mil tehti hulganisti valdkonda arendavaid ettepanekul. Sel ajal võeti enamuses valdkondades eeskujuks põhjamaade mallid. Lasteaiad kuulusid meie naaber riikides sotsiaalhoolekande asutuste hulka. Oli suur võimalus, et nii saab olema ka Eestis. Eesti Lasteaednike Liidu liikmed seisid aga selle poolt, et lasteaiad oleksid haridusasutused ning tegutseksid haridusministeeriumi haldusalas. Ühenduse ettepanekul nimetati lasteaiakasvatajad ümber lasteaiaõpetajateks. 1992 a esitati erialase kõrghariduse soovitus lasteaia juhatajatele, tänastele direktoritele ja sooviti alushariduse valdkonna nõunike ametikoha säilitamist piirkondade haridusosakondades. 1993 a tehti ettepanek alustada lasteaedade finantseerimist riigi eelarvest ning korraldada kõigile 5-7.a. lastele kooliks ettevalmistamine koolieelses lasteasutuses. 1994.a. esitati Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanek koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise kohta ja vähendada laste arvu rühmas.

Mis on ühenduse olulised tegevused täna?
Tänasel päeval on lasteaednike liidu liikmed oma esindajate kaudu osalised valdkonna seaduseloomes. Liidu liikmed on avaldanud arvamust ja teinud hulganisti ettepaenekuid alushariduse ja lapsehoiuseaduse ning õppekava muutmise eelnõu väljatöötamisse (2017-2022) ja Eesti 2035 haridusstrateegiasse, olles läbi esindajate osalised vastavates töörühmades. ELAL esindajad on teinud ettepanekuid koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudeli ja kutsestandardi väljatöötamisse. Lasteaednike liit korraldab regulaarselt koostöös HTM-iga üleriiklikke info-ja teabepäevi ning toetab õpetajaskonna professionaalset arengut ja toimetulekut. Viimase aja prioriteetseteks teemadeks on laste ja õpetajate vaimne tervis, kaasaegsed tööviisid nüüdisaegse õpikäsituse rakendumiseks. ELAL tegevus toetab kvalifitseeritud õpetajate järelkasvu, pakub tuge algajatele õpetajatele ning professionaalse arengu võimalusi ja eneseteostust karjääri vältel. ELAL viib läbi tegevusi
alushariduseõpetaja ameti sisu ümbermõtestamiseks, õpetaja kutsestandarditel põhinevate karjäärimudelite kasutuselevõtuks sidumaks see õpetajate töötasu ja täiendusõppe võimalustega.

Kvaliteetne alusharidus ja lasteaiaõpetajate järelkasv on olnud varasemalt ning on ka täna meie ühenduse prioriteete. Näeme, et lasteaedades töötavad õpetajad, kellel on erialane kõrgharidus ning soovijatel on tasemekoolituses võimalik õppida ka erialases magistriõppes. Õpetajate karjäär peab motiveerima professionaalset arengut ning võimaldama edenemist, mille toetuseks näeme diferentseeritud palgasüsteemi vastavalt erialasele ettevalmistusele, tööstaažile ja kutsetasemele ehk karjäärimudel siduda töötasuga.

2020 aastal ELAL-i läbiviidud lasteaia õpetajate rahulolu uuringust, millest võttis osa üle tuhande alushariduse töötaja, selgus, et üle poolte uuringus osalejate tööülesanded ei mahu töö aja sisse ning õpetajad panustavad tööülesandeid tehes omas vabast ajast. ELAL seisab selle eest, et lasteaiaõpetaja kõik tööülesanded ja organisatsiooni arendamine mahuksid tööaja sisse. Me näeme, et õppe- või kasvatustöö tundide arv lasteaiaõpetaja ametikohtadel on 30 tundi, millele lisandub 5 tundi üldtööaega nädalas.

2015 aastal algatas ELAL kampaania „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk“, mille tulemusel kehtestati 2019 aastal üleriigiline lasteaiaõpetajate palga alammäär, mis väärtustab lasteaiaõpetaja tegevust ühiskonnas ja motiveerib noori valima lasteaiaõpetaja elukutset. Kõikide lasteaiaõpetajate igapäevaste töökohuste hulka kuuluvad tegevused, mis liigituvad kooliõpetajatel klassijuhatamise töö sisu alla ning arvestades asjaoluga, et töötatakse kaasavahariduse tingimustes, näeme, et lasteaiaõpetajaid koheldaks võrdselt kooliõpetajatega lisaks palgatasemele ka puhkuse pikkuse osas. Seisame oma võimaluste piires hea selle eest, et üleriigiliselt kehtestataks lasteaiaõpetajate puhkuse määraks 56 kalendripäeva.

ELAL toetab nii oma liikmete kui ka kogu õpetajaskonna professionaalset arengut. Lasteaednike liit korraldab koostöös HTM-ga üleriigilisi alushariduse teabepäevi ja ümarlaudu, traditsioonilisi konverentse „Tarkus tuleb tasapisi“ jm koolitusi kaasaja aktuaalsetel haridusteemadel. Ühenduse liikmetele toimuvad iga-aastased mitme päevased suveseminarid Eesti erinevais paigus. Ühendus osales Paide arvamusfestivalil teemaga „Tuleviku lasteaed-mõtteviisist algab muutus“.

ELAL populariseerib nüüdisaegset õpikäsitust ja korraldab parimate praktikate tutvustamist, toetab lapsest lähtuvat tegevuskultuuri ja kaasavat haridust, tutvustab lapsi aktiveerivaid õppemeetodeid sh projektõpet lasteaias, pöörab tähelepanu nii laste kui õpetajate vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Viies läbi erinevaid uuringuid kaardistab ühendus õpetajaskonna huvisid ja vajadusi, selgitab välja valdkonna kitsaskohad, et neile tuginedes seista õpetajaskonna ja alusharidusvaldkonna hea käekäigu eest otsides koostööpartneritega parimaid võimalikke lahendusi. 

Miks võiks õpetajad Eesti Lasteaednike Liidu kuuluda ja kuidas liikmeks saada?
Eesti Lasteaednike Liitu kuulumine annab võimaluse kuuluda samade huvide ja väärtus tunnetusega kolleegide hulka, võimaldab osaleda ja panustada alushariduse valdkonna arengusse. ELAL tegevus pakub võimalusi enesetoetuseks ning olla ühtses algallikatele toetuvas operatiivselt toimivas infoväljas. Olles usaldusväärseks partneriks HTM-ile on ELAL kaudu liikuv info alati täpne ja asjakohane. Meie ühenduse liikmetel on võimalik osaleda ja jagada oma töökogemusi konverentsidel, ümarlaudadel, koolituspäevadel. ELAL korraldab õpirändeid nii Eestis kui kaugemal, et vahetada töökogemuslikke häid praktikaid.

Liidu liikmeks saab meie kodulehe kaudu https://elal.ee/, kus on leitavad ka ühenduse kontaktid. Ühendusega liitumisel avanevad ka kodulehe lisavõimalused, kus on erialane informatsioon ja konverentside materjalid kättesaadavad vaid liikmetele. Samas on leitav ka ELAL tutvustav video.

ELAL tegevust ja alusharidusmaastiku aktuaalseid teemasid kajastatakse taskuhäälingus Kes aias? Mis aias? https://linktr.ee/KesMisAias

Hea kolleeg aushariduses! Oled oodatud Eesti Lasteaednike Liidu liikmeks.

Evelin Sarapuu
ELAL juhatuse esimees

ELAL on teinud HTM-ile ja Riigikogu kultuurikomisjonile hulga ettepanekuid koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise ja täiendamise, koolieelsete lasteasutuste personali koosseisude, töötajate atesteerimise ning lasteaiaõpetajate palkasid ja alusharidust puudutavate probleemide lahendamise kohta.

1992. aastal taotles liit kasvataja ametinimetuse ümbernimetamist lasteaiaõpetajaks, mis sai teoks 1999. aastal.

2015. a. 15. juunil anti Toompeal riigikogule üle lasteaednike kollektiivne pöördumine koos 27 220 toetusallkirjaga. Kollektiivse pöördumise, toimunud aktsioonide ja rattaretke “Lasteaiaõpetajale õpetaja palk” tulemusena on koostöös erinevate osapooltega saavutatud riiklikul tasemel palgatõusu kokkulepped, mille alusel aastaks 2019 on kõigi magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palga alammäär võrdne kooliõpetajate palga alammääraga. Aktsiooni raames valmis Eesti Lasteaednike Liidu loits, mille autoriks on Merle Esken.

ELAL korraldab iga-aastast alushariduse konverentsi “Tarkus tuleb tasapisi”. Toimuvad traditsiooniks saanud iga-aastased suveseminarid ning lisaks erinevad õppekogemus- ja koolituspäevad, teabepäevad, ümarlauad, piirkondlikud seminarid, õppereisid. ELAL on avatud ja demokraatlik koostöövorm, mille sihiks on kujundada lasteaednike ühised seisukohad olulistes alushariduse valdkonna ja ühiskonnaelu küsimustes. ELAL annab igale liikmele võimaluse kaasa rääkida Eesti hariduspoliitika kujundamisel, alushariduse edendamisel ja lasteaiaõpetaja töö väärtustamisel. ELAL kutsub kõiki lasteaednikke meiega ühinema. Ühiselt suudame rohkem, üheskoos oleme tugevad. Liitumisavaldus täida SIIN!