Kutsetunnistus ja
täiendkoolitus

Kuidas taotleda kutsetunnistust?

SA Archimedes

ESF programm Eduko

Kuidas taotleda kutsetunnistust?

SA Archimedes

ESF programm Eduko

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudel ja 360 kraadi tagasiside metoodika

Eesti Lasteaednike Liit koostöös Innovega töötasid välja kompetentsimudeli. Kompetentsimudel on loodud koolieelse lasteasutuse õpetajale – kutsestandardite mõistes õpetaja tasemele 6. Õpetaja kutset taotletakse ja uuendatakse kutsestandardi alusel õpetaja eneseanalüüsile ja portfooliole toetudes. Kompetentsimudel võimaldab hinnata õpetaja igapäevast tegelikku tegutsemist, käitumist ja hoiakuid 360 kraadi tagasiside metoodil. Lisaks enesehindamisele annavad tagasisidet tema juht, kolleegid ja lapsevanemad. Kompetentsimudel keskendub kutsestandardi raamistikus võtmekompetentsidele, mis on olulised elukestva õppe strateegia ja uute õppekavade rakendamiseks. Kompetentsimudeli peamine eesmärk on luua õpetaja rollimudel ning teadvustada oodatud hoiakuid ja käitumisviise. Kompetentsimudel aitab määratleda õpetaja tugevusi ja arendamist vajavaid külgi ning toetada seeläbi tema professionaalset arengut. Kompetentsimudeli kasutamine on lasteasutuse ja õpetaja jaoks vabatahtlik. Rakendamise eesmärgi (värbamine, arendus vms) valib asutus vastavalt oma vajadustele.   
Koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudeli loomise töögrupis osales ELAL esindajana  Anna Sõõrd (Tabasalu Lasteaed Tibutare, Eesti Lasteaednike Liit, suvi 2020)