Tiina Petersoni õnnesoov

Kallis Eesti Lasteaednike Liit!

Õnnitlen ja soovin edu 25. sünnipäeval! Meie väikesele rahvusele on hariduse edu iseäranis tähtis, sest ainult iseseisvale rahvuslikule kultuurile tuginev väikeriik võib püsida ja püsima jääda teiste suuremate riikide keskel (Johannes Käis).
Alushariduse kultuur peab toetama õpetaja reflektsioonioskuste kujunemist, samuti saab õpetaja arendada oma analüüsioskust taseme- ja täiendushariduse toel. Haridusprogrammid kõigile lasteaia töötajatele aitavad luua ühiseid tegevussuundi ning arusaamist kvaliteedist. Head töötingimused (rühmade suurused, laste ja täiskasvanute suhtarvud, tööaeg ning palgatase) soodustavad õpetajate professionaalsuse kujunemist (Euroopa Komisjon, 2014. Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care).

Õpetaja professionaalsust toetab kolleegide peegeldus, kes on kriitilise sõbra rollis ja avardavad reflektsiooni võimalusi. Niisugune lähenemine innustab õpetajat leidma ja otsima uusi teid, mitte tuginema vaid koolituses õpitule või väljakujunenud autoriteetidele. Oluline on provokatiivsete küsimuste küsimine ja positiivne konstruktiivne tagasiside, mitte hinnangute andmine, see soodustab probleemide mõtestamist. Samuti saab õpetaja nii muutuva kontekstiga paremini kaasas käia ja oma professionaalsust loovas keskkonnas arendada. Õpetaja ise muudab oma praktilise tegevusega ümbritsevat süsteemi lasteaia ja rühma tasandil, mis omakorda mõjutab lasteaia juhtimist ning selle kaudu kogukonda.

Tänan tulemustele suunatud koostöö eest ja soovin jätkuvat indu Eesti alushariduse arendamisel !

Tiina Peterson
Haridus- ja Teadusministeerium
Tartu 2016